Om företaget

Historik

LR Assistans AB etablerades 2014. Sedan september 2015 har LR Assistans AB tillhandahållit läkartjänst inom Vuxenpsykiatri. Företaget har ett samarbete med LRF konsult. Sedan 2015 har ledningens kompetens successivt utvecklas inom följande områden: LSS- lagstiftning, hantering av kvalitetsutveckling inom personlig assistans, ekonomi, brukarperspektiv och arbetsmiljölagstiftning. Oktober 2017 fick LR Assistans AB tillståndsbevis från IVO för enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 § 2 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ( LSS) .

Nuläge

Verksamheten bedrivs utifrån ett humanistiskt synsätt med respekt för allas lika värde. Brukaren bemöts med respekt för sin person och utifrån sina unika behov. Verksamheten utför sitt arbete i enighet med  LSS lagstiftning (Lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade) samt följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vars hörnstenar är icke diskriminering, lika möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet och respekt för individens utvecklingsförmågor och identitet. Verksamheten har IVO:s tillstånd för enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 § 2 lagen ( 1993:387) om stöd och service till vissa  funktionshindrade. Den avsedd för personkrets 1 enligt 1 § LSS för barn, ungdomar och vuxna med Down syndrom,   utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd.

Visioner och mål

LR assistans AB:s mål är att bedriva personlig assistans som är av god kvalitet med individens behov i centrum. Insatserna kommer att vara utformade på ett sätt som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och delta aktivt i samhällslivet med särskild hänsyn tagen till hans integritet.
Verksamheten har även som mål att:

– Bidra till större självständighet för brukare, dvs att både ledningen och medarbetare genom sitt bemötande och sin kompetens inte bara stödjer och vårdar utan även möjliggör en utveckling till så stor personlig självständighet som möjligt;

– Arbeta för att stärka brukarens självkänsla. Det är viktigt att brukaren ska få sina känslor och upplevelser, både positiva och negativa, bekräftade;

– Skapa trygghet för brukaren. Det är viktigt att brukaren upplever en hög grad av sammanhang och egen kontroll.