Kvalitet

Kvalitetssäkring

Vi inom verksamheten ser till att det  uppnås målen med LSS att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet efter var och ens förutsättningar. Brukaren ska efter sin förmåga ha inflyttande och medbestämmande över sitt liv vilket ger goda levnadsvillkor. Den goda kvalitet inom verksamheten ska säkerställas genom lyhördhet och kompetens hos medarbetarna, adekvat kompetensutveckling, organisatorisk kontroll och en systematisk utveckling av verksamheten. Verksamheten kvalitet säkras av att verksamheten har fastslagna rutiner för dokumentation och egenkontroll.

Verksamheten ska utöva sin skyldighet att iaktta gällande lagstiftning, även arbeta för att de anställda ska känna värdighet och trygghet i sin anställning och att arbetsmiljön ska uppmuntra till långvariga samarbete med medarbetare som känner sig värdefulla och som känner att de har möjlighet att utvecklas i sin roll.

Verksamheten är väl insatt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som reglerar hur kvalitetssystemet  ska vara uppbyggt. Det finns även rutiner för hur kvalitetsarbete ska utvecklas och förbättras.

Ledningssystem

null

Processer, aktiviteter, rutiner

Processer, aktiviteter och rutiner i verksamheten för att säkerställa god kvalitet uppnås genom att:

– Följa aktuell lagstiftning, föreskrifter och bestämmelser

– Tillgodose rättssäkerhet för den enskilde

– Ge tillgängligt och god service

– Föra god dokumentation av uppdraget

– Ta emot och åtgärda synpunkter och klagomål på versamheten

– Garantera självbestämmande rätt

– Ge ett väldigt bemötande, professionellt förhållningssätt

– Arbeta för god kompetens utveckling

– Schemalägga samverkan och samordning kring den enskilde

– Vidareutveckla ett humant arbetssätt

– Arbeta aktivt med uppföljningen, utvärdering och kvalitetssäkring

null

Samverkan

Vår verksamhet har rutin för Extern och Intern samverkan. Intern samverkan inkluderar arbetsplatsträffar, omsorgsplaneringsmöte, kvalitetsmöte och planering med verksamhetsansvarig, samordnare och medarbetare.

Extern samverkan inkluderar samverkan med Försäkringskassan, Socialstyrelse, kommunen, Institution för vård och omsorg (IVO), Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Hälso- och Sjukvården, kontakter med Handikappförbundet och Downs syndrom föreningen sam kontakt med Högskolor som har kurser och utbildningar.

null

Riskanalys

Verksamhetsansvarig och samordnare gör löpande riskanalys av verksamhetens utförande i form av årlig egenkontroll eller om fel, brist eller missförhållande uppdragas. Riskanalys sker enligt proaktiv kvalitetssäkringsmodell.
null

Egenkontroll

Egenkontrollen innefattar :

– Jämförelser av verksamheten: med uppgifter i nationella och regionala kvalitetssäkring, med uppgifter i öppna jämförelser, med resultat i andra verksamheten, nuvarande resultat med tidigare resultat

– Målgruppsundersökningar (enkätundersökningar)

– Granskning av journaler, akter och andra dokumentation

– Undersökning av brister i veksamhetenskvalitet

– Analys av uppgifter fån patientnämnder

– Inhämtning av synpunkter från revisorer och intressenter

null

Klagomålshantering

Verksamheten ansvarar för att alla medarbetare är delaktiga i enhetens kvalitetsarbete med justering och upprättande av aktuella rutiner och arbetssätt samt att genom nya rutiner och arbetssätt förhindra att fel och brister uppstår igen. Verksamheten har rutiner för hantering av synpunkter och klagomål genom utredning och genomgång av avvikelser under  kvalitetsmöten och APT (arbetsplatsträffar).
null

Lex Sarah

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska bedrivas inom alla verksamheter. Syftet är att komma till rätta med missförhållanden i den egna verksamheten och förhindra att sådana uppkommer igen. Om missförhållandet eller risken för missförhållandet är allvarligt ska  detta anmälas till Institution för Vård och Omsorg (IVO). Ett allvarligt  missförhållande kan till exempel vara fysiska eller psykiska övergrepp, sexuella övergrepp, ekonomiskt tillgrepp eller brister i tillsyn. Vår verksamhet har rutin för tillämpning av Lex Sarah enligt 7§ SOL eller 24 f § LSS.Blankett - Lex Sarah anmälan »
null

Personalens arbetssätt

Medarbetarna medverkar i verksamhetens kontinuerliga kvalitetsarbete, alla känner till och arbetar i enlighet med de processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.
null

Om barn får illa

Om man misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till Socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Enligt rekommendationen från Socialstyrelsen ska anmälan göras skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan per telefon men då bör anmälan bekräftas skriftligt så fort det är möjligt.

Verksamheten följer föreskrifter angivna  i Socialstyrelsen anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1§ SocialtjänstlagenLäs mer - Orosanmälan till socialtjänsten »

null

Dokumentation

Dokumentation ger ytterst den enskilde möjlighet till insyn i sitt ärende och säkerställer dennes och medarbetares rättssäkerhet. Systematiskt arbete för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Handlingar som rör brukaren  dokumenteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång. De ska utformas med respekt för brukaren integritet och underrättas om anteckningar om honom.
null

Finansiering

Försäkringskassan betalar ut assistansersättningen till verksamheten varje månad efter att alla medarbetare fyller i och godkänner tidsredovisning  elektroniskt. Verksamhetsansvarig  efter genomgång av samtliga tidsrapporter fakturerar till Försäkringskassan. Löneutbetalningar sker  senast 25:e varje månad.